08.08.2020

Velosummer 2020 - Kids Tour

Program

De Jangeli fiert den Houwald erop
[...]
De Scheierbierg erof do geet ët méi schnell.
Do héiert een d' Gebimmel nëmme vun der Schell.
Zu Réimech op der Gare hält en een Abléck.
Do gët en ëmgedréit a flott geet et nees z'réck.
A-ha ! A-ha !
[...] Text a Musék : Colette a Fernand Wark
 
From Ellange-Gare via the old Jangeli railway line to Scheierbierg in Remich and on through the small picturesque wine villages to Remerschen, a tour full of experiences and stories! And to round off the tour, there's a refreshing juice in the youth hostel.
 
+/- 13km
Difficulty: easy
General Information

rue de la gare
L-5690 ELLANGE

See on the map

Date

Saturday, 08 August 2020


Time

15h00


Prices

Kind/Enfant/Child (> 13 J./ans/y.) : 6.00


Contact

T : +352 26 74 78 74

E :

W : https://visitmoselle.regiondo.de/velosummer-kids-tour

https://visitmoselle.regiondo.de/velosummer-kids-tour